Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog – logoped a sociální pedagog. V součinnosti s tímto týmem je zajištěna spolupráce všech pedagogických pracovníků, včetně asistentů pedagoga. Naším společným cílem je aktivně napomáhat při vytváření zdravého školního klimatu, posilovat pozitivní vztahy mezi všemi subjekty naší školy, zkvalitňovat péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a intenzivně se angažovat v oblastech primární prevence.

Jméno Pozice E-mail
Mgr. Lenka Danielová výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP danielova@zshodonin.cz
Mgr. Jana Trojancová metodik prevence trojancova@zshodonin.cz
Mgr. Dagmar Dvořáčková spec. pedagog - logoped dvorackova@zshodonin.cz
Lucie Polášková, DiS. sociální pedagog  polaskova@zshodonin.cz

Hlavní cíle ŠPP

 • spolupracovat na kvalitním sociálním klimatu školy
 • poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů
 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvářet tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • připravovat podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • pomáhat žákům (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) a jejich rodičům při volbě studia
 • prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • individuálně přistupovat ke každému žákovi
 • poskytovat metodickou podporu učitelům
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 • hledat cesty k řešení specifických problémů nejrůznějšího charakteru
Vytisknout stránku Vytisknout stránku2. 10. 2014, 16:42, zobrazeno 3974x, dnes 0x