Přijímací řízení

Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Organizace přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole je dána vyhláškou č.353/2016 Sb.

 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.
 • Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

Termín podání přihlášky na SŠ (i na víceleté gymnázium)

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2022

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2023

 • U žáků se SVP - Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení uchazeč odevzdává společně s přihláškou.
 • Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zasílá ředitel školy nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.
 • JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY z Čj a M – na 4letá gymnázia, všechny čtyřleté maturitní obory a víceletá gymnázia se konají ve dvou termínech.
 • Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát – v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Započítává se lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

4 leté studijní obory                                 víceletá gymnázia

1. termín: 13. dubna 2023                       1. termín: 17. dubna 2023  
2. termín: 14. dubna 2023                       2. termín: 18. dubna 2023

 • Test z českého jazyka trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut.
 • V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky.
 • Informace o kritériích přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 31. ledna.
 • Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.

Náhradní termíny

1. termín 10. května 2023

2. termín 11. května 2023

 • U oborů s talentovou zkouškou zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové zkoušky do 20. ledna.
 • U oborů s maturitní zkouškou zpřístupní Centrum výsledky školám nejpozději 28. dubna, ředitel školy do 2 pracovních dnů zveřejní výsledky v anonymizované podobě.
 • U oborů vzdělávání bez maturitní zkoušky se zveřejní hodnocení od 22. dubna do 30. dubna.
 • Nepřijatým uchazečům ředitel odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek – Obdržíte ho na naší škole u paní ředitelky – musí si ho vyzvednout zákonní zástupci žáka – do 30. 11. 2022 (pro obory s talentovou zkouškou) a do 15. března 2023 pro ostatní typy škol, žákovi nebude vydán!
 • Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.
 • Pokud je žák přijat, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru na dané škole potvrdit právě odevzdáním zápisového lístku,
  a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení, jinak škola bere na vědomí, že žák nemá zájem nastoupit a uvolňuje místo dalším uchazečům!!!
 • Zápisový lístek NELZE měnit, výjimkou je, když se žák dostane na odvolání na původní školu. Uchazeč může také vzít zápisový lístek zpět, pokud ho uplatnil na konzervatoři nebo v oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
 • Při ztrátě zápisového lístku lze požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ.
 • Co dělat, když se žák nedostane v prvním kole na žádnou školu – po prvním kole vyhlašují školy 2., 3., 4,…kola, pak si může žák podat neomezené množství přihlášek.
  Na každé přihlášce je pak uvedena jen jedna škola.

Organizace na naší škole

Žáci obdrží v prosinci 2022 formulář, na jehož základě budou přihlášky po uzavření klasifikace za 1. pololetí vytištěny.

 • Vyplněný formulář s vybranými školami žáci přinesou nejpozději do 20. ledna 2023.
 • Každý žák dostane před tiskem ke kontrole kontaktní údaje, které budou uvedeny na 1. straně přihlášky, podpisem nám potvrdí jejich správnost.
 • ŠKOLA VYTISKNE OBĚ DVĚ PŘIHLÁŠKY – ZDARMA
  Vyplněné přihlášky žáci obdrží společně s pololetním vysvědčením
  Doručení přihlášek na jednotlivé školy (do 1. 3. 2023) si zajišťují rodiče sami!
   
Vytisknout stránku Vytisknout stránku18. 3. 2021, 06:40, zobrazeno 1826x, dnes 2x