Interní audit

Vnitřní oznamovací systém základní školy

Vnitřní oznamovací systém základní školy podle požadavků zákona č. 171/2023 Sb.,
o ochraně oznamovatelů (dále také ZOO)

Podání oznámení

V rámci vnitřního oznamovacího systému základní školy může oznamovatel podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu a které:

 

a)  má znaky trestného činu

b)  má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)  porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

·      finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

·      daně z příjmů právnických osob,

·      předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

·      ochrany spotřebitele,

·      souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

·      bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

·      ochrany životního prostředí,

·      bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

·      radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

·      hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

·      ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

·      ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

·      ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

·      fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která oznámí informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Za práci nebo obdobnou činnost se považuje:

- závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

-služba,

-dobrovolnická činnost,

- odborná praxe, stáž.

 

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 ZOO se vylučuje příjem oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle výše uvedených kategorií.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

 

Způsob podání oznámení

A) Písemné podání oznámení

Oznámení lze podat na adrese vnitřního oznamovacího systému prostřednictvím oznamovacího formuláře https://app.whispero.eu/f/hq8uksv43bg6j2u7. Po odeslání oznámení prostřednictvím formuláře se oznamovateli zobrazí ID oznámení. Po jeho zadání na https://app.whispero.eu/followup lze do oznámení vstoupit a není-li již uzavřeno, je možno ho doplnit. U uzavřených oznámení je oznamovatel informován, že došlo k uzavření a v případě přijetí opatření v návaznosti na oznámení je zde pro oznamovatele k dispozici přijaté opatření.

 

Oznámení lze zaslat v listinné podobě na poštovní adresu Mírové náměstí 19, 695 01 Hodonín (s označením obálky "NEOTVÍRAT – Mgr. Alena Řeháková, Základní škola Hodonín, Mírové náměstí 19, 695 01 Hodonín"). 

 

Oznámení lze zaslat v písemné podobě elektronicky, a to na e-mailovou adresu 326447351@whispero.eu.

 

B) Ústní podání oznámení telefonicky

Oznámení lze podat telefonicky na telefonním čísle +420239050505. Po vytočení telefonního čísla bude oznamovatel vyzván k zadání kódu organizace. Kód organizace je 326447351. Po jeho zadání je třeba stisknout mřížku. Oznamovatel následně telefonicky sdělí oznámení a uzavře ho stisknutím mřížky.

 

Nahrávka je z technických důvodů limitována na 15 minut. Následně bude oznamovateli automaticky přiděleno ID oznámení, formou SMS zprávy. Prostřednictvím ID se oznamovatel může přihlásit na adrese https://app.whispero.eu/followup. Zde může oznámení rovněž doplnit přílohami a sledovat průběh jeho řešení a přijaté opatření po jeho uzavření.

 

Takto podané oznámení je automaticky zaznamenáno prostřednictvím zvukové nahrávky. Pokud si oznamovatel přeje podat oznámení ústní formou a nesouhlasí se záznamem nebo mu nedostačuje limit délky nahrávky, sjedná si osobní schůzku pro podání oznámení.

 

C) Osobní podání oznámení (písemné nebo ústní)

Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů. Oznamovatel si domluví termín osobního setkání za účelem podání oznámení s příslušnou osobou, uvedenou na adrese vnitřního oznamovacího systému.

     

D) Oznámením na Ministerstvo spravedlnosti ČR

V případě, že se oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo vnitřní oznamovací systém Města Hodonín, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému naleznete na: https://oznamovatel.justice.cz/.

 

 

Anonymní oznámení se nepřijímají.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku31. 7. 2023, 14:23, zobrazeno 1275x, dnes 0x