Co nabízíme 2020-2021

Základní škola Hodonín je školou městskou. Byla dána do užívání ve školním roce 1930/1931. V roce 1980 byla provedena rekonstrukce a otevřena přístavba budovy. Škola je plně organizovanou školou, tzn. s třídami od 1. do 9. ročníku, v nichž je po dvou paralelních třídách. V současné době školu navštěvuje 317 žáků. Součástí školy je i školní družina, kde jsou 3 oddělení s kapacitou 90 dětí.

Poloha

 Nespornou výhodou školy je umístění budovy v klidném prostředí v blízkosti parku, který nabízí prostory pro teoretickou i praktickou výuku.

Výhody školy

 V teplých jarních i podzimních měsících mohou děti v době přestávek využívat k relaxaci venkovní hřiště. Žáci mohou navštěvovat také školní knihovnu, která je pravidelně doplňována novými tituly. Je zde umístěna také odborná knihovna pro pedagogy školy. K pohybovým aktivitám žáků slouží dvě tělocvičny, nově vybudované venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a florbalové hřiště. V rámci rozšířené výuky tělesné výchovy je využíván i místní zimní stadion. Materiální vybavení školy je průběžně doplňováno, modernizováno a přizpůsobováno novým podmínkám a způsobům výuky.

Vybavení

V budově školy se nachází 18 kmenových tříd a 9 odborných učeben. Součástí školy je samostatné křídlo školní budovy určené pro tělesnou výchovu se dvěma tělocvičnami a venkovním sportovním areálem. Škola má pouze svou výdejnu obědů, strava je dovážena ze školní jídelny při ZŠ Vančurova. Velkou výhodou je školní družina, umístěna spolu se školní jídelnou v suterénu budovy. Školní družina je již dlouhodobě zaměřena na hru na flétnu, práci s počítači,rukodělnou činnost: šikovné ruce,výtvarná a keramická dílna. Škola dbá na čisté prostory s pěknou květinovou výzdobou. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Na 1. stupni jsou pěkně a útulně vybavené třídy. Na 2. stupni probíhá v některých předmětech výuka v odborných učebnách. K výuce informatiky slouží 2 moderně vybavené učebny. Jedna z nich je využívána také k výuce dětí se SVP. Jazyková učebna, pracovna hudební výchovy, cvičná kuchyň a keramická dílna jsou dalšími odbornými učebnami školy.

Vzdělávací program

 Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyučují všechny školy od školního roku 2007 - 2008 v 1.a 6. ročníku dle vlastního školního vzdělávacího programu. Každá škola si vypracovala vlastní školní vzdělávací program na základě dokumentu nazvaného "Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání" , který vydalo ministerstvo školství.


Nabízíme:

1. přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky 

2. adaptaci budoucích prvňáčků na nové prostředí formou 5 bezplatných lekcí „Příprava na dobrý start“, které jsou zaměřeny na zdárný vstup do 1. třídy

3. speciální péči pro děti s logopedickými vadami pod vedením odborného logopeda 

4. školní poradenské pracoviště – výchovná poradkyně, speciální pedagog a preventista sociálně patologických jevů s poradenskou pomocí 

5. kroužek anglického jazyka již v 1. roč., povinná výuka anglické přípravky od 2. roč.

6. každý měsíc výuku s rodilým mluvčím v rámci hodin anglického jazyka 

7. jako jediná ZŠ v Hodoníně celoškolní projektový týden „Edison“, během něhož je za účasti zahraničních studentů – rodilých mluvčích doplněna výuka anglického jazyka

8. plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku, vzdělávací zájezd do Anglie, zájezdy do divadla, návštěvy knihovny, muzea a galerie, spolupráce s Ekocentrem

9. pravidelný pobyt žáků 3. r. na škole v přírodě a žáků 7. r. na lyžař. kurzu v Jeseníkách

10. zdarma hodiny bruslení v rámci hodin Tv za účasti trenéra mládeže již od 1. ročníku

11. posílení časové dotace matematiky ve 3. – 9. r. o 1 h/týdně

12. posílení časové dotace anglického jazyka v 6. a 7. r. o 1 h/týdně

13. v rámci projektu EU individualizaci výuky s využitím ICT zařízení ve vybraných hodinách -  1žák = 1notebook, zapojení odborníka z praxe do výuky 

14. výběr z volitelných předmětů v 6.-7. roč. -informatika, sport, psaní všemi deseti na PC , mediální výchova

15. každoročně adaptační kurz v 6. ročníku 

16. individuálně výukový program pro mladé hokejisty ve spolupráci s SHKm Hodonín

17. pohybové hry, individuální tréninky, techniku bruslení pod vedením trenérů, kompenzační cvičení jako nepovinný předmět

18. „Hodinu pohybu navíc“ v rámci celorepublikového projektu pro žáky 1. - 3. ročníku

19. péči o nadané žáky a podporu žáků se specifickými poruchami učení

20. zajištění doučování žáků a péči speciálního pedagoga v rámci projektu EU

21. speciální učebny s interaktivními tabulemi, klimatizované počítačové učebny

22. aktivní dětský školní parlament, pravidelné vydávání školního časopisu „Míráček“ 

23. školní družinu s řadou aktivit a bezplatných zájmových kroužků -  informatika, keramika, ruční práce,  flétna, provoz školní družiny do 17.00 hod.

24. výběr ze dvou jídel i přes internet, dotované mléčné svačinky a ovoce do škol 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 08:51, zobrazeno 8328x, dnes 3x
4.1 11Hodnocení