Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Organizace přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole je dána vyhláškou č.353/2016 Sb.

 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.
 • Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

Termín podání přihlášky na SŠ (i na víceleté gymnázium)

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2020

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2021

 • U žáků se SVP - Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
 • Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zasílá ředitel školy nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.
 • JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY z Čj a M – na 4letá gymnázia, všechny čtyřleté maturitní obory a víceletá gymnázia se konají ve dvou termínech.
 • Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát – v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Započítává se lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

4 leté studijní obory                                              víceletá gymnázia

1. termín: 12. dubna 2021                                     1. termín: 14. dubna 2021
2. termín: 13. dubna 2021                                     2. termín: 15. dubna 2021

 • Test z českého jazyka trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut
 • V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky
 • Informace o kritériích přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 31. ledna
 • Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.

Náhradní termíny

1. termín 12. května 2021

2. termín 13. května 2021

 

 • Nepřijatým uchazečům ředitel odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek – Obdržíte ho na naší škole u paní ředitelky – musí si ho vyzvednout zákonní zástupci žáka – do 30. 11. 2020 (pro obory s talentovou zkouškou) a do 1. března 2021 pro ostatní typy škol, žákovi nebude vydán!
 • Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.
 • Pokud je žák přijat, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru na dané škole potvrdit právě odevzdáním zápisového lístku,
  a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení, jinak škola bere na vědomí, že žák nemá zájem nastoupit a uvolňuje místo dalším uchazečům!!!
 • Zápisový lístek NELZE měnit, výjimkou je, když se dítě dostane na odvolání na původní školu. Uchazeč může také vzít zápisový lístek zpět, pokud ho uplatnil na konzervatoři nebo v oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
 • Při ztrátě zápisového lístku lze požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ.
 • Co dělat, když se dítě nedostane v prvním kole na žádnou školu – po prvním kole vyhlašují školy 2., 3., 4,…kola, pak si může žák podat neomezené množství přihlášek.
 • Na každé přihlášce je pak uvedena jen jedna škola.

Organizace na naší škole

Žáci obdrží v prosinci 2020 formulář, na jehož základě budou přihlášky po uzavření klasifikace za 1. pololetí vytištěny.

 • Vyplněný formulář s vybranými školami žáci přinesou nejpozději do 20. ledna 2021.
 • Každý žák dostane před tiskem ke kontrole kontaktní údaje, které budou uvedeny na 1. straně přihlášky, podpisem nám potvrdí jejich správnost.
 • ŠKOLA VYTISKNE OBĚ DVĚ PŘIHLÁŠKY – ZDARMA. 
 • Vyplněné přihlášky žáci obdrží společně s pololetním vysvědčením
 • Doručení přihlášek na jednotlivé školy (do 1. 3. 2021) si zajišťují rodiče sami!
   

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku22. 1. 2015, 08:32, zobrazeno 6138x, dnes 4x
3.2 13Hodnocení