Proč na naši školu

Základní škola Hodonín je školou městskou. Byla dána do užívání ve školním roce 1930/1931. V roce 1980 byla provedena rekonstrukce a otevřena přístavba budovy. Škola je plně organizovanou školou, tzn. s třídami od 1. do 9. ročníku, v nichž je po dvou paralelních třídách. V současné době školu navštěvuje 350 žáků. Součástí školy je i školní družina, kde jsou 3 oddělení s kapacitou 90 dětí.

Poloha
Nespornou výhodou školy je umístění budovy v klidném prostředí v blízkosti parku, který nabízí prostory pro teoretickou i praktickou výuku.

Výhody školy
 V teplých jarních i podzimních měsících mohou děti v době přestávek využívat k relaxaci venkovní hřiště. Žáci mohou navštěvovat také školní knihovnu, která je pravidelně doplňována novými tituly. Je zde umístěna také odborná knihovna pro pedagogy školy. K pohybovým aktivitám žáků slouží dvě tělocvičny, nově vybudované venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a florbalové hřiště. V rámci rozšířené výuky tělesné výchovy je využíván i místní zimní stadion. Materiální vybavení školy je průběžně doplňováno, modernizováno a přizpůsobováno novým podmínkám a způsobům výuky.

Vybavení
V budově školy se nachází 18 kmenových tříd a 9 odborných učeben. Součástí školy je samostatné křídlo školní budovy určené pro tělesnou výchovu se dvěma tělocvičnami a venkovním sportovním areálem. Škola má pouze svou výdejnu obědů, strava je dovážena ze školní jídelny při ZŠ Vančurova. Velkou výhodou je školní družina, umístěna spolu se školní jídelnou v suterénu budovy. Školní družina je již dlouhodobě zaměřena na hru na flétnu, práci s počítači,rukodělnou činnost: šikovné ruce,výtvarná a keramická dílna. Škola dbá na čisté prostory s pěknou květinovou výzdobou. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Na 1. stupni jsou pěkně a útulně vybavené třídy. Na 2. stupni probíhá v některých předmětech výuka v odborných učebnách. K výuce informatiky slouží 2 moderně vybavené učebny. Jedna z nich je využívána také k výuce dětí se SVP. Jazyková učebna, pracovna hudební výchovy, cvičná kuchyň a keramická dílna jsou dalšími odbornými učebnami školy.

Vzdělávací program
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyučují všechny školy od školního roku 2007 - 2008 v 1.a 6. ročníku dle vlastního školního vzdělávacího programu. Každá škola si vypracovala vlastní školní vzdělávací program na základě dokumentu nazvaného "Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání" , který vydalo ministerstvo školství.


 

Nabízíme

 1. výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu "Učíme se pro život", v 1. - 9. ročníku
 2. aktivní zapojení do projektu EU - peníze školám (od 3/2011)
 3. výuku anglického jazyka od 1. třídy ve dvou jazykových učebnách
 4. již od 1. ročníků seznamování žáků s používáním PC
 5. výuku ve dvou počítačových učebnách, připojení na internet ve všech učebnách a kabinetech
 6. již od 1. ročníků výuka v interaktivních učebnách
 7. plavecký výcvik ve 2.a 3. ročníku
 8. školu v přírodě v 3. ročníku
 9. od 6. ročníku výuka Psaní na stroji, v rámci volitelných předmětů
 10. adaptační kurz v 6.ročníku
 11. konverzace v anglickém jazyce v 8. a 9. třídách
 12. týdenní lyžařský výcvikový kurz v 7. ročníku
 13. provoz školní družiny od 6:00 do 17:00 hodin
 14. ve školní družině výběr z mnoha zájmových kroužků
 15. účasti v různých druzích olympiád a soutěží
 16. od 5. ročníku sportovní třídy s rozšířenou výukou Tv, zaměřené na lední hokej
 17. vydávání školního časopisu „Míráček“
 18. návštěvu divadelních představení a různých kulturních akcí
 19. zapojení do projektu Školní mléko a Ovoce do škol
Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 08:51, zobrazeno 4202x, dnes 1x
4.7 7Hodnocení