Přípravná třída

Informace ke zřízení přípravné třídy při ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 19 pro školní rok 2018 - 2019

Ze znění školského zákona vyplývá, že „základní školy můžou zřizovat přípravné třídy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.“

Přípravná třída je určena

  • pouze dětem s odkladem, příp. dodatečným odkladem školní docházky, a těm, kterým je školským poradenským zařízením doporučeno zařazení do přípravné třídy

Cílem je

  • systematická příprava dětí na zahájení povinného vzdělávání, usnadnění vstupu do 1. třídy       

          a následně tak předcházení budoucím školním neúspěchům

Specifika přípravné třídy

  • počet dětí: 10 – 15
  • vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  • individuální přístup
  • slovní hodnocení
  • výuka aprobovaným učitelem a spolupráce se školním speciálním pedagogem - logopedem
  • bezplatný pobyt

Výuka

Přípravná třída bude umístěna v klasické třídě pro 1. ročník, která bude speciálně vybavena tak, aby plnila svůj účel, tj. přizpůsobeným školním nábytkem, herními a relaxačními plochami.

Děti budou při činnostech využívat materiály pro předškolní výuku, zábavné pracovní sešity, jednoduché učebnice, didaktické hry, pomůcky, hračky.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí našeho školního vzdělávacího programu “Učíme se pro život“.

„Pružný“ rozvrh tematických bloků bude doplněn vycházkami, účastí na školních akcích i mimoškolních aktivitách. Délka pobytu se časově shoduje s organizací v 1. třídách, tedy po dobu školního roku od 8.00 do 11.40 hodin.

Děti mohou za úplatu navštěvovat školní jídelnu (Kč 24,-- za oběd)  a školní družinu (Kč 180,-- za měsíc).

Provoz školní družiny je ráno od 6.00 hod. do 8.00 hod. a po vyučování od 11.40 hod. do 17.00 hod., v pátek do 16.00 hod.

Do přípravné třídy bude přijato minimálně 10 a maximálně 15 dětí. Pokud nebude dostatečný počet přihlášených, nelze přípravnou třídu otevřít.

O přijetí dítěte

rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Termín pro podání žádosti je do... (včas bude doplněn)

Dítě po ukončení přípravné třídy může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však můžou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv jinou základní školu.

Dokumenty ke stažení

Vytisknout stránku Vytisknout stránku2. 5. 2018, 11:28, zobrazeno 891x, dnes 2x
0.0 0Hodnocení