Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Základní informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

Přijímací řízení pro šk. rok 2019/2020

 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.
Termín odevzdání přihlášky na SŠ (i na víceleté gymnázium)

 •  do 1. března 2019, do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je to do 30. listopadu 2018! 
  U žáků se SVP –  Metodické doporučení  MSMT (ze 16. 11. 2017)Součástí přihlášky je také doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (na přihlášce je uvedeno, jestli se jedná o žáka se SVP, doporučení si musí rodiče zajistit u porad. zařízení sami!
   Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
  Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují. 
  Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“) podle § 16 odst. 4 školského zákona. Doporučení ŠPZ uchazeč odevzdává společně s přihláškou
  Podpůrné opatření druhého nebo vyššího stupně může ŠPZ přiznat i uchazeči se znevýhodněním způsobeným cílenou medikací, která může ovlivnit schopnosti uchazeče a snížit jeho momentální výkon, a to na základě lékařského potvrzení.
  Uchazeč ke všem přihláškám (až čtyřem), které ve školách odevzdává pro 1. kolo přijímacího řízení, přikládá jedno totožné doporučení ŠPZ, které je mu vydáváno na základě jeho žádosti; počet originálních vyhotovení doporučení je dán počtem přihlášek uplatněných uchazečem. 
  Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy. – diplomy ze soutěží, olympiád….
  Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zasílá ředitel školy nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.
  JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY z Čj a M  – se konají ve dvou termínech
 • v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,
 • ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí.
 • Započítává se lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.
 Čtyřleté obory vzdělávání

1. termín   12. dubna 2019  

2. termín   15. dubna 2019           

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

1. termín   16. dubna 2019 

2. termín   17. dubna 2019 

                                                    

Náhradní termín pro všechny obory

1.termín    13. května 2019

2.termín    14. května 2019

 • Test z ČJ trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut
 • V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky
 • Informace o kritériích přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 31. ledna
 • Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.
 • Nepřijatým uchazečům ředitel odešle rozhodnutí o nepřijetí. 
   
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek – Obdržíte ho na naší škole u pana ředitele – musí si ho vyzvednout zákonní zástupci žáka – do 30. 11. 2018 (pro obory s talentovou zkouškou) a do 15. března 2019 pro ostatní, žákovi nebude vydán!
 •  Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.
 • Pokud je žák přijat, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru na dané škole potvrdit právě odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení, jinak škola bere na vědomí, že žák nemá zájem nastoupit a uvolňuje místo dalším uchazečům!!!
 • Zápisový lístek NELZE měnit, výjimkou je, když se dítě dostane na odvolání na původní školu. Uchazeč může také vzít zápisový lístek zpět, pokud ho uplatnil na konzervatoři nebo v oboru s  talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
 • Co dělat, když se dítě nedostane v prvním kole na žádnou školu – po prvním kole vyhlašují školy 2., 3., 4,…kola, pak si může žák podat neomezené množství přihlášek.
 • Na přihlášce je pak uvedena jen jedna škola

 
Organizace na naší škole

Žáci obdrží v prosinci formulář, na jehož základě budou přihlášky po uzavření klasifikace za 1. pololetí vytištěny.

 • Formulář s vybranými školami přinést nejpozději do 20. 1. 2019
 • Přihlášky děti obdrží s pololetním vysvědčením.
 • Pololetní prázdniny jsou 1. 2. 2019, jarní prázdniny: 11. 2. – 17. 2. 2019
 • Každý žák dostane před tiskem ke kontrole kontaktní údaje, které budou uvedeny na 1. straně přihlášky, podpisem nám potvrdí jejich správnost
 • ŠKOLA VYTISKNE OBĚ DVĚ PŘIHLÁŠKY – ZDARMA.
 • Doručení přihlášky na danou školu si zajišťují rodiče – do 1. 3. 2019!
   

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku22. 1. 2015, 08:32, zobrazeno 4368x, dnes 4x
3.0 12Hodnocení