Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků proběhne 23. listopadu 2017 v 17:00 v jídelně naší školy

Organizace přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole je dána vyhláškou č.353/2016 Sb.

 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.
 • Termín odevzdání přihlášky na SŠ (i na víceleté gymnázium) - do 1. března 2018, do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je to do 30. listopadu 2017!
 • U žáků se SVP - Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
 • Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zasílá ředitel školy nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.
 • JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY z Čj a M – na 4letá gymnázia a všechny čtyřleté maturitní obory se konají ve dvou termínech.
 • Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát – v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Započítává se lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.
1.termín: bude upřesněno
2.termín: bude upřesněno
 • Test z ČJ trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut.
 • V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky.
 • Informace o kritériích přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 31. ledna.
 • Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.
 • Náhradní termíny – bude upřesněno.Nepřijatým uchazečům ředitel odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek – Obdržíte ho na naší škole u pana ředitele – musí si ho vyzvednout zákonní zástupci žáka – do 30. 11.2017 (pro obory s talentovou zkouškou) a do 1. března 2018 pro ostatní, žákovi nebude vydán!
 • Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.
 • Pokud je žák přijat, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru na dané škole potvrdit právě odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení, jinak škola bere na vědomí, že žák nemá zájem nastoupit a uvolňuje místo dalším uchazečům!!!
 • Zápisový lístek NELZE měnit,
  výjimkou je, když se dítě dostane na odvolání na původní školu. Uchazeč může také vzít zápisový lístek zpět, pokud ho uplatnil na konzervatoři nebo v oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
 • Při ztrátě zápisového lístku lze požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ.
 • Co dělat, když se dítě nedostane v prvním kole na žádnou školu – po prvním kole vyhlašují školy 2., 3.4,...kola, pak si může žák podat neomezené množství přihlášek.
 • Na přihlášce je pak uvedena jen jedna škola.

Organizace na naší škole

Žáci obdrží v prosinci formulář, na jehož základě budou přihlášky po uzavření klasifikace za 1. pololetí vytištěny.

 • Formulář s vybranými školami přinést nejpozději do 31. ledna 2018.
 • Každý žák dostane před tiskem ke kontrole kontaktní údaje, které budou uvedeny na 1. straně přihlášky, podpisem nám potvrdí jejich správnost.
 • ŠKOLA VYTISKNE OBĚ DVĚ PŘIHLÁŠKY – ZDARMA.
 • Doručení přihlášky na danou školu si zajišťují rodiče!

Vytisknout stránku Vytisknout stránku22. 1. 2015, 08:32, zobrazeno 2561x, dnes 1x
3.0 12Hodnocení