Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Přihlášky na střední školy

Organizace na naší škole

Žáci obdrží v prosinci formulář, na jehož základě budou přihlášky po uzavření klasifikace za 1. pololetí vytištěny.
• Formulář s vybranými školami přinést nejpozději do 20. ledna 2018.
• Žáci obdrží obě přihlášky spolu s výpisem pololetního vysvědčení
• Každý žák dostane před tiskem ke kontrole kontaktní údaje, které budou uvedeny na 1. straně přihlášky.
• ŠKOLA VYTISKNE OBĚ DVĚ PŘIHLÁŠKY – ZDARMA.
• Doručení přihlášky na danou školu si zajišťují rodiče.
• Do 1. března 2018 musí být přihláška na střední škole!

1.termín: 12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělávání
13. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2.termín:16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání
17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • Test z ČJ trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut.
 • V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky.
 • Informace o kritériích přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 31. ledna.
 • Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.
 • Náhradní termíny – bude upřesněno.Nepřijatým uchazečům ředitel odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek – Obdržíte ho na naší škole u pana ředitele – musí si ho vyzvednout zákonní zástupci žáka – do 30. 11.2017 (pro obory s talentovou zkouškou) a do 1. března 2018 pro ostatní, žákovi nebude vydán!
 • Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.
 • Pokud je žák přijat, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru na dané škole potvrdit právě odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení, jinak škola bere na vědomí, že žák nemá zájem nastoupit a uvolňuje místo dalším uchazečům!!!
 • Zápisový lístek NELZE měnit,
  výjimkou je, když se dítě dostane na odvolání na původní školu. Uchazeč může také vzít zápisový lístek zpět, pokud ho uplatnil na konzervatoři nebo v oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
 • Při ztrátě zápisového lístku lze požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ.
 • Co dělat, když se dítě nedostane v prvním kole na žádnou školu – po prvním kole vyhlašují školy 2., 3.4,...kola, pak si může žák podat neomezené množství přihlášek.
 • Na přihlášce je pak uvedena jen jedna škola.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku22. 1. 2015, 08:32, zobrazeno 3445x, dnes 5x
3.0 12Hodnocení